Entrance Examination Result 2078 of Engineering Program

9 Responses
  1. Mahendra Kumar Sijapati

    Is there any scholarship for the students who have secured good rank in the purbanchal entrance examination. On what basis scholarship is provided?

  2. सर मेरो सि.नं. १८५ हो तर मैले व्दन्द पि८ित र हिमाली वा दुर्गम क्षेत्र वाट एक्जाम दिएको थिउ तर मुल्यान्कन नभै नाम पंरकासित गरेको देक्न पुगाे किनकि यस रिजल्मा नत नं.वर नै सकिने नत चेक गर्न सिकने तेसैले पुन एक चो६ी मुद्ययकन गरी पाउ ।

Leave a Reply